Hjem

Fylkesnemnda, eller fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er norske statlige organer som fatter vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fremlegg om fratakelse av foreldreansvar for domstolene.

Fylkesnemnda er ikke underlagt Domstoladministrasjonen slik som for eksempel tingretten, men underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), altså det samme som barnevernet.